Veiklos sritys

Akmenės rajono Greitosios medicinos pagalbos centro direktoriaus veiklos planas

VŠĮ Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centras (toliau centras) – yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos Akmenės rajono savivaldybės sveikatos priežiūros akredituota ne pelno siekianti, ribotos turtinės atsakomybės viešoji įstaiga, kuri teikia skubią būtinąją medicinos pagalbą pacientams ūmių susirgimų, nelaimingų atsitikimų atvejais, esant gyvybei grėsmingoms, pavojingoms ir kritinėms būklėms, atsakinga už skubų paciento transportavimą į atitinkamą stacionarinę asmens sveikatos priežiūros įstaigą. Įstaiga teikia paslaugas Akmenės rajono teritorijoje bei esant atitinkamoms aplinkybėms ir bet kurioje teritorijoje, kurią aptarnauja VŠĮ Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stoties dispečerinė tarnyba.

Centro tikslas

Gerinti ir tausoti pacientų sveikatą, užtikrinant teikiamų paslaugų saugą ir kokybę, didinti darbo našumą, esant kiekvieno darbuotojo atsakomybei už kokybiškų ir savalaikių paslaugų teikimą. Centras savo veiklą vykdo vadovaudamasis Lietuvos Respublikos konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Sveikatos sistemos, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais bei teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos paslaugų teikimą, steigėjo teisės aktais, centro įstatais. Šioje veiklos programoje norėčiau apibrėžti įstaigos veiklos uždavinių formavimo kryptis, veiklos reikalavimų vykdymą, veiklos kiekybinius ir kokybinius rodiklius. Esminė vadovo darbo kryptis – įstaigos veiklos tikslų įgyvendinimas, tolimesnės veiklos strategijos formavimas, kuri turi būti orientuota į ilgalaikę įstaigos veiklos perspektyvą.

AGMPC Statistika

1
Iškvietimų priimta
1
Žmonėms padėta
1
Auto įvykiai
1
Reik dar sugalvot:)

Tikslas

Kad centre pacientui paslaugos būtų suteikiamos profesionaliai ir savalaikiai (kokybinis rodiklis):

• Užtikrinti pacientų teisę į kvalifikuotą jų sveikatos būklės įvertinimą ir būtinąją pagalbą;
• Informuoti pacientą apie būtinybę jam suteikti sveikatos priežiūros paslaugas;
• Užtikrinti pacientų saugumą, gaunant asmens sveikatos priežiūros paslaugas;
• Sudaryti galimybę pacientams reikšti savo pageidavimus, pretenzijas;
• Sudaryti sąlygas ir skatinti kelti darbuotojų kvalifikaciją bei profesinį tobulėjimą įstaigos darbuotojams;
Pradėjus dirbti vadovu labai svarbu objektyviai įvertinti turimą vidinę ir išorinę aplinką, atkreipti dėmesį į besiklostančias paslaugų teikimo tendencijas.

Esamai situacijos analizei pasirinksiu šias vidines ir išorines įstaigos veiklos sritis:

• Paslaugų efektyvumas ir kokybė;
• Materialinių išteklių analizė;;
• Išorinių ryšių analizė; (centras registruotas Lietuvos greitosios medicinos pagalbos įstaigų asociacijoje);;
• Vidinė darbo kultūra ir įvaizdis visuomenėje ( slaugos taryba, etikos komisija, stebėtojų taryba).;
Šis tyrimas bus atliekamas nuolat, pasitelkiant tokius tyrimo metodus:;
• Veiklos dokumentų analizė; teikiamos GMP paslaugos 21 677 rajono gyventojams, iš jų miesto – 8532, 13145 – kaimo. Ūmių susirgimų, nelaimingų atsitikimų atvejais, gimdyvių pervežimai, dirba 2,91 išvažiuojamosios brigados, atlikta pervežimų į stacionarias gydymo įstaigas, suteikta GMP pagalba kituose rajonuose, dalyvauta budėjo masiniuose miesto renginiuose, sporto varžybose. Darbo operatyvumo kokybės vertinimas iškvietimai mieste iki 15 min, ir kaime iki 25 min.;
• Darbuotojų kvalifikacijos analizė; bendruomenės slaugytojos dirba su galiojančiomis licenzijomis kvalifikuotos 14 slaugytojų, vairuotojai išklausę 36val. privalomus pirmos pagalbos kursus 11 vair.;
• Antrinių duomenų (atsiliepimų spaudoje, teisinės bazės, apklausų) analizė. Anketų sudarymo gyventojams ir darbuotojams bei apklausos tyrimo atlikimas.

Greitosios medicinos pagalbos centras yra savo veiklos kryptis suformavusi viešoji įstaiga, veikianti nuo 2009 metų, todėl radikalių pokyčių įstaigoje daryti netikslinga, tačiau būtina suformuoti aiškius savo, kaip vadovo veiklos uždavinius:

• Gerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo proceso valdymą, atsižvelgiant į pacientų poreikius, teikiamų paslaugų kokybės vertinimus;
• Tobulinti teikiamų paslaugų organizavimą;
• Diegti naujas informacines technologijas įstaigos veiklos viešinimui;
• Užtikrinti greitosios medicinos pagalbos paslaugų prieinamumą, savalaikiškumą ir kokybę;
• Sudaryti sąlygas ir skatinti kelti darbuotojų kvalifikaciją bei profesinį tobulėjimą įstaigos darbuotojams;
• Siekti kuo efektyvesnio ūkinių ir finansinių išteklių panaudojimo.
Toliau pateikiu priemones, kurių pagalba įgyvendinsiu numatytus savo kaip vadovo veiklos uždavinius.

Nuolatinis teikiamų paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas. Šio uždavinio įgyvendinimui skiriamos tokios priemonės:

• Personalo kvalifikacijos tobulinimas;
• Nuolatinis informacijos pateikimas visuomenei apie įstaigos teikiamas paslaugas;
• Materialinės bazės stiprinimas;
• Naujų, šiuolaikinių gydymo metodų taikymas;
• Bendradarbiavimas su VŠĮ Naujosios Akmenės, Mažeikių, Šiaulių skubios pagalbos skyriais;
• Nuolatinis informacijos pateikimas visuomenei apie centro teikiamas paslaugas;
• Konsultacijų su kitomis rajono gydymo įstaigomis plėtojimas;
• Paslaugų gavėjų atsiliepimų rinkimas ir tyrimas;
• Nuolatinė operatyvumo kontrolė – skubių kvietimų įvykdymas mieste iki 15 min., kaime iki 25 min.

Įstaigos veiklos viešinimas. Šio uždavinio įgyvendinimui skiriamos tokios priemonės:

• Internetinio puslapio sukūrimas ir kas ketvirtį papildomas, atnaujinamas;
• Dalyvavimas savivaldybės vietinės televizijos laidose;
• Informacinių straipsnių pateikimas spaudoje;
• Informacinio lankstinuko apie centro veiklą, teikiamas paslaugas parengimas ir viešinimas.

Nuolatinis įstaigos žmogiškųjų išteklių ir materialinės bazės stiprinimas.(kiekybinis rodiklis). Šio uždavinio įgyvendinimui skiriamos tokios priemonės:

• Personalo kvalifikacijos tobulinimo poreikių nustatymas;
• Personalo kvalifikacijos tobulinimo planų sudarymas;
• Lėšų kaupimas, skirtų personalo kvalifikacijos tobulinimo išlaidoms apmokėti;
• Nuolatinis materialinės bazės atnaujinimas;
• Informacinių technologijų taikymas įstaigos veikloje;
• Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas: pervežti kuo daugiau pacientų į kitų miestų gydymo įstaigas pagal sutartis su Naujosios Akmenės ligonine, fiziniais asmenimis; aptarnauti sporto ir meno renginius; pritraukti lėšų, gaunamų iš asmenų 2 proc. paramos; išnaudoti ES paramą, keliant darbuotojų kvalifikaciją; dalyvauti savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdyme.
• Bendradarbiavimo su kitomis įstaigomis: sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, savivaldybės įstaigomis, įmonėmis, savivaldybės administracija, paramedikų ruošimo skyriumi ir kt. plėtra;
• Dalyvavimas įvairiuose valstybės ir Europos Sąjungos remiamuose projektuose; • Nuolatinis finansinių išteklių planavimo ir apskaitos vykdymas.

SSGG Analizė

Stiprybės

• Centre dirba kvalifikuotos bendruomenė slaugytojos, patyrę vairuotojai, nuolat keliantys kvalifikaciją mokymuose, seminaruose ir gerinantys paslaugų kokybę.
• Sudarytos sąlygos profesionalumui ir kvalifikacijai kelti;
• Įdiegta ir nuolat tobulinama kokybės vadybos sistema pagal LST EN ISO 9001:2008 standartą;
• Vadovaujantis tarptautiniais vidaus audito standartais atliekamas vidaus auditas, daug dėmesio skiriama rizikos valdymui; • Įvesta elektroninė GMP kvietimo kortelės F Nr.110/a pildymo sistema.
• Teigiamas veiklos rezultatas.

Silpnybės

1. Senstantis įstaigos personalas;
2. Kasmet kintančios komunalinių paslaugų, benzino kainos
3. Kasmet mažėjantis gyventojų skaičius ir įstaigos netolygus finansavimas;
4. Blogėjanti automobilių parko būklė dėl automobilių senėjimo ir didelio pravažumo;
5. Politinio stabilumo stoka sveikatos sistemoje.

Galimybės

1. Dalyvauti projektuose, konkursuose siekiant pritraukti papildomų lėšų;
2. Teikti papildomas mokamas paslaugas.

Grėsmės

1. Ribotos galimybės teikti mokamas paslaugas dėl riboto gyventojų mokumo;
2. Ribotas PSDF biudžetas visų medicinos paslaugų finansavimui.

Kokybės politikos ilgalaikiai tikslai:

• Medicininės aparatūros ir įrangos atnaujinimas;
• Kokybės vadybos sistemos tobulinimas;
• Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas;
• Racionalus finansinių išteklių naudojimas;
• Einamasis patalpų remontas.

Rezultato vertinimo kriterijai:

Svarbiausias rodiklis vertinant GMP veiklą – operatyvumas, skubių kvietimų įvykdymas mieste iki 15 min. ir iki 25 min. kaime.
Finansinis įstaigos veiklos rezultatas (teigiamas/neigiamas);
Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis, (proc.);
Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis,(proc.);
Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas. Tikslams pasiekti numatoma įgyvendinti du pagrindinius uždavinius:
1.Užtikrinti savalaikį ir efektyvų GMP paslaugos organizavimą. Įstaigoje dirba 29 darbuotojai
2.Užtikrinti savalaikį ir efektyvų GMP paslaugos organizavimą
Vadovaudamasi LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu „Dėl greitosios medicinos pagalbos teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2010, Nr. V-1131, ir 2007 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr.V-895 „Dėl greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“ darytina išvada, kad svarbiausias rodiklis vertinant GMP veiklą – operatyvumas (laikas nuo kvietimo užregistravimo iki pirmosios medicinos pagalbos teikimo pradžios, GMP darbuotojams atvykus pas pacientą). Siekiama, kad laikas nuo iškvietimo užregistravimo iki pirmos medicinos pagalbos teikimo gyvybei grėsmingais atvejais pradžios mieste būtų iki 10-15 min.; kaime iki 20-25 min.; kitais atvejais mieste iki 30 min.; kaime iki 45 min. Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje dirba 2,91 brigados, kurios aptarnauja apie 22 000 gyventojų. Atsižvelgiant į padidėjusį pacientų pervežimų per parą kiekį, savivaldybėje, kurių stacionarinėse ASPĮ nėra chirurgijos ir reanimacijos skyrių, papildomai galima organizuoti iki 0,5 GMP brigados darbą. Tikslu pagerinti kaimo gyventojų medicininį aptarnavimą ir operatyviai teikti jiems skubią medicinos pagalbą, tikslinga 1 išvažiuojamąją brigadą perkelti dirbti į Akmenės ar Ventos miestą. GMP brigados specialistams sudaryti geras sąlygas plėsti savo kompetencijas įvairiuose mokymuose, tobulinimosi centruose, vairuotojus skatinti baigti paramediko mokymo kursus. Centro finansiniams ištekliams tvarkyti įdiegti buhalterinę programą. Turėdami gerus automobilius ir šiuolaikinę medicininę įrangą, kvalifikuotus medicinos darbuotojus ir geras darbo sąlygas, galėsime operatyviai ir efektyviai suteikti pirmąją medicinos pagalbą visiems Akmenės rajono gyventojams.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support