Asmens duomenų apsauga

Domenų apsauga

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ VŠĮ AKMENĖS RAJONO GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS CENTRE

Informuojame, kad VšĮ Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centras, vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 8 straipsniu, pripažįstame pacientų privataus gyvenimo neliečiamumą. Mes renkame ir tvarkome tik tuos, jūsų asmeninius ir specialiųjų kategorijų duomenis, kurie yra būtini ir reikalingi šios įstaigos veiklai vykdyti, teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, kurias reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

VŠĮ Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centras, kaip Duomenų valdytojas ir tvarkytojas, įsipareigoja:

Gerinti ir tausoti pacientų sveikatą, užtikrinant teikiamų paslaugų saugą ir kokybę, didinti darbo našumą, esant kiekvieno darbuotojo atsakomybei už kokybiškų ir savalaikių paslaugų teikimą. Centras savo veiklą vykdo vadovaudamasis Lietuvos Respublikos konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Sveikatos sistemos, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais bei teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos paslaugų teikimą, steigėjo teisės aktais, centro įstatais. Šioje veiklos programoje norėčiau apibrėžti įstaigos veiklos uždavinių formavimo kryptis, veiklos reikalavimų vykdymą, veiklos kiekybinius ir kokybinius rodiklius. Esminė vadovo darbo kryptis – įstaigos veiklos tikslų įgyvendinimas, tolimesnės veiklos strategijos formavimas, kuri turi būti orientuota į ilgalaikę įstaigos veiklos perspektyvą.

• užtikrinti tvarkomų duomenų saugumą; • tvarkyti duomenis tik aiškiai apibrėžtais tikslais; • tvarkyti duomenis teisėtai, skaidriai, sąžiningai; • užtikrinti, kad nebūtų tvarkomi pertekliniai duomenys; • tvarkyti duomenis ne ilgiau, nei tai yra būtina ir tik nustatytais tikslais.

Jūs, pacientai, kaip duomenų subjektai turite teisę:

• gauti informaciją apie Jūsų tvarkomus asmens duomenis; • reikalauti apriboti ir sustabdyti Jūsų tvarkomus duomenis, jeigu asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, nesąžiningas; • prašyti ištaisyti Jūsų asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs; • galite prašyti, kad jūsų asmens duomenys būtų ištrinti, kai asmens duomenys nebėra reikalingi tikslų pasiekimui, kuriems jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi.

Be paciento sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka, konfidenciali informacija apie pacientą gali būti suteikiama valstybės institucijoms, kurioms, Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją.

Iškilus klausimams dėl asmens duomenų tvarkymo, galite kreiptis į VšĮ Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centro atsakingą už duomenų apsaugą Rimą Seniūnienę:

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support